Semesterzeiten

Sommersemester 2018

Beginn des Semesters: 01.04.2018
Ende des Semesters: 30.09.2018
Beginn der Lehrveranstaltungen: 03.04.2018
Ende der Lehrveranstaltungen: 20.07.2018

Feiertage: 02.04., 01.05., 10.05., 21.05.2018

Wintersemester 2018/2019

Beginn des Semesters: 01.10.2018
Ende des Semesters: 31.03.2019
Beginn der Lehrveranstaltungen: 08.10.2018
Ende der Lehrveranstaltungen: 15.02.2019

Vorlesungsfrei: 22.12.2018 - 06.01.2019

Feiertage: 03.10., 31.10., 25.12.-26.12.2018, 01.01.2019

Sommersemester 2019

Beginn des Semesters: 01.04.2019
Ende des Semesters: 30.09.2019
Beginn der Lehrveranstaltungen: 08.04.2019
Ende der Lehrveranstaltungen: 26.07.2019

Feiertage: 19.04., 22.04., 01.05., 30.05., 10.06.2019

Wintersemester 2019/2020

Beginn des Semesters: 01.10.2019
Ende des Semesters: 31.03.2020                                                            
Beginn der Lehrveranstaltungen: 14.10.2019                                                 Ende der Lehrveranstaltungen: 21.02.2020

Vorlesungsfrei: 21.12.2019 - 05.01.2020

Feiertage: 03.10., 31.10., 25.-26.12.2019, 01.01.2020

Sommersemester 2020

Beginn des Semesters: 01.04.2020
Ende des Semesters: 30.09.2020
Beginn der Lehrveranstaltungen: 06.04.2020
Ende der Lehrveranstaltungen: 24.07.2020

Feiertage: 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06.2020